fbpx
210 5768931 - ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για αγορές αξίας άνω των 60 ευρώ!

Πολιτική Απορρήτου

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος www.vivoverde.gr

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.vivoverde.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με διακριτικό τίτλο Vivo Verde (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ), που εδρεύει στο Περιστέρι, επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 6, Τ.Κ. 12131 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 998275213, Δ.Ο.Υ.: Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@vivoverde.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος 2105768931.

Οι κάτωθι Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivoverde.gr. Κάθε ΧΡΗΣΤΗΣ που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ή ΧΡΗΣΤΗΣ ή ΠΕΛΑΤΗΣ αναλόγως αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγής για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vivoverde.gr οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών ή από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη, τον κάθε ενδιαφερόμενο ΠΕΛΑΤΗ και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα περί μη διαθεσιμότητας κάποιων προϊόντων, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, άρθρα, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με: τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ιστότοπου ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, άρθρων κ.λπ. αποτελούν:  (1) Πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή (2) Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.vivoverde.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Vivo Verde για: (1) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, (2) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., (3) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή με τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), (4) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, (5) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, (6) Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, (7) Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, (8) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Ο ιστότοπος www.vivoverde.gr υπό τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στον ΧΡΗΣΤΗ ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) Πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, (2) Δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαραχθεί ή να παρουσιαστεί δημοσίως ή να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των ΠΕΛΑΤΩΝ της. Η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτηση του κάθε ΠΕΛΑΤΗ είναι σημαντικό ο ΠΕΛΑΤΗΣ να  παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, οι οποίες διαφυλάσσονται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της, περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.vivoverde.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ, τα οποία παρέχονται κατά τη διάρκεια της ολοκλήρωσης της παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους ΧΡΗΣΤΕΣ της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, προκειμένου οι ΧΡΗΣΤΕΣ να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με αυτή, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω της ιστοσελίδας, έχουν ως στόχο να μετρήσουν τον αριθμό επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των ΠΕΛΑΤΩΝ για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές τους με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους ΧΡΗΣΤΕΣ και ΠΕΛΑΤΕΣ της.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σχεδίασε την ιστοσελίδα της, ώστε οι ΧΡΗΣΤΕΣ της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν οι ίδιοι το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε παραγγελία, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή/και να στείλουν email στο info@vivoverde.gr.

Χρήση των Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών σχετικά με τους ΧΡΗΣΤΕΣ:           (1) Στοιχεία που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δίνει κατά την εγγραφή του ως ΠΕΛΑΤΗΣ και (2) Στοιχεία που ο ΧΡΗΣΤΗΣ δίνει προκειμένου να ολοκληρωθεί και εκτελεστεί η παραγγελία του. Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα θα ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, ή/και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει. Το www.vivoverde.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνονται από τον ΧΡΗΣΤΗ κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μαζί του σχετικά με: (1) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του, (2) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (3) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα ή ειδικές προσφορές που προσφέρονται από την ιστοσελίδα.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί τη συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον ΠΕΛΑΤΗ, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους ΧΡΗΣΤΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.vivoverde.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά δεδομένα χωρίς πρότερη συναίνεση του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από τον νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και  αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Cookies

Η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η www.vivoverde.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του ΧΡΗΣΤΗ, να αναγνωρίζουν τους συχνούς ΧΡΗΣΤΕΣ, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των ΧΡΗΣΤΩΝ και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, ενώ σε κάθε έξοδο από τον ιστότοπο διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα www.vivoverde.gr επιτρέπει στο ΧΡΗΣΤΗ να διορθώνει, αλλάζει, συμπληρώνει ή διαγράφει δεδομένα και πληροφορίες που έχει προσκομίσει σε αυτήν. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η ιστοσελίδα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του ΧΡΗΣΤΗ, η ιστοσελίδα θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον ΧΡΗΣΤΗ. Για να έχει πρόσβαση, να αλλάξει ή να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, να αναφέρει προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να θέσει οποιοδήποτε ερώτημα ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνήσει με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μέσω του www.vivoverde.gr ή μέσω e-mail info@vivoverde.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα κάνει ότι είναι δυνατό, ώστε να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των ΠΕΛΑΤΩΝ της. Πρέπει να τονιστεί ότι η προστασία των κωδικών πρόσβασης στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από τον κάθε ΠΕΛΑΤΗ.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ως προς τα αναρτημένα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες) παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του. Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς το αντίθετο, στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι προμηθευτές της, οι πάροχοι περιεχομένου και διαφημιστές της, αποκλείουν ρητά δια της παρούσας οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις και άλλους όρους, οι οποίοι ενδεχομένως με άλλο τρόπο συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών, ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιάς στη φήμη ή την υπόληψη, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας ιστοσελίδας ή των συνδεδεμένων ιστοσελίδων και οποιουδήποτε υλικού αναρτάται εκεί, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης, της διενέργειας αγοραπωλησίας από την ιστοσελίδα, από τα προϊόντα της ιστοσελίδας ή εξ αδικοπραξίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Επίσης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ ζητήσει την επιστροφή μέρους ή όλου του συνόλου της αξίας της παραγγελίας, λόγω τυχόν καθυστέρησης παράδοσής της από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφοράς, στην περίπτωση που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει εκτελέσει την παραγγελία και την έχει δώσει εμπροθέσμως στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό, λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας,  καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία της ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των ΧΡΗΣΤΩΝ. Επίσης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα για λόγους που διαφεύγουν της σφαίρας επιρροής της ή που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχαία γεγονότα.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η ιστοσελίδα παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ των ΠΕΛΑΤΩΝ ή ΧΡΗΣΤΩΝ της σε αυτά και δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα θέματα μπορεί να τα ελέγξετε μόνο ο κάθε ΧΡΗΣΤΕΣ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,  καθώς και οι πάροχοι των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν χρησιμοποιήσει ο ΧΡΗΣΤΗΣ οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα, συνιστάται να διαβάσει την πολιτική και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ενημερωθεί αναλυτικά για τις πολιτικές απορρήτου τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους των ΧΡΗΣΤΩΝ της των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα του κάθε μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Τροποποίηση

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση, να τροποποιεί, αφαιρεί ή αλλάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς επίσης, και τους Όρους του Παρόντος ή/και οποιαδήποτε σελίδα της παρούσας Ιστοσελίδας. 

Ακυρότητα

Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων δεν είναι εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης για την οποία δεν ευθύνεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ), η εκτελεσιμότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα να ακυρωθεί ένας Όρος/υπό-Όρος ή τμήμα ενός Όρου/υπό-Όρου προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο Όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείται ότι ο Όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του Όρου/υπό-Όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Παραίτηση

Στο βαθμό που επιτρέπεται, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν ο ΠΕΛΑΤΗΣ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά του. Να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι η ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ/ΠΕΛΑΤΗ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ευθύνη για ελαττώματα προϊόντων ή υπηρεσιών της ιστοσελίδας, που οφείλονται σε συνεργαζόμενο προμηθευτή. Πρωταρχικός ρόλος είναι η μεταπώληση και αυτό η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το επιδιώκει με κάθε δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις ενέργειές της. Δεν μπορεί να θεωρηθεί η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπεύθυνη για ελαττώματα πέραν του ελέγχου της. Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ παραβιάσει τους παρόντες Όρους και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν αναλάβει άμεση και περαιτέρω δράση, θα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα της και τα ένδικα μέσα σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση, όπως ορίζει ο Νόμος.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή ΧΡΗΣΤΗΣ του ιστότοπου και ο ιστότοπος και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει τη δυνατότητα στον ΠΕΛΑΤΗ, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνει το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή, γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να αναδείξει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές αγορές, παραθέτει κατωτέρω τους Όρους και Προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Υπαναχώρηση και Επιστροφές Προϊόντων

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παρέχει το δικαίωμα στον ΠΕΛΑΤΗ να επιστρέψει τα μη ευπαθή (μη φρέσκα) προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβει τα προϊόντα, στη διεύθυνση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ειδοποιήσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και να προβεί σε συνεννόηση μαζί της.

 • Στην περίπτωση λάθους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιστρέφει στον ΠΕΛΑΤΗ ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής.
 • Στην περίπτωση που δεν προκύπτει λάθος εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν επιστρέφει στον ΠΕΛΑΤΗ κανένα χρηματικό ποσό. Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων μαζί με τα έξοδα αποστολής (και για την αρχική παραγγελία και για την επιστροφή) επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ.
 • Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email info@vivoverde.gr. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν σε άρτια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς να έχει παραβιασθεί ή ανοιχτεί η συσκευασία του, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Επιπλέον, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο. Προϋπόθεση της υπαναχώρησης, είναι και να έχουν τηρηθεί από τον ΠΕΛΑΤΗ οι συνθήκες συντήρησης των επιστρεφόμενων προϊόντων, όπως ορίζεται στη συσκευασία τους.
 • Η επιστροφή προϊόντων θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
  Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ συγκαταλέγονται προϊόντα που μπορούν να αλλοιωθούν, λήγουν σύντομα ή είναι ευπαθή-ευαίσθητα, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει ότι αυτά τα προϊόντα εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης υπαναχώρησης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ συνιστά στον ΠΕΛΑΤΗ να ελέγχει προσεκτικά -κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας – την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος κ.λπ.).

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως, αφενός του τρόπου που ο ΠΕΛΑΤΗΣ επέλεξε να πληρώσει την εκάστοτε παραγγελία και αφετέρου του τρόπου που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δύναται να παραλάβει τα προϊόντα στην ενδεδειγμένη κατάσταση.

Σε περίπτωση που η επιστροφή των χρημάτων γίνει δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών, ενδέχεται ο ΠΕΛΑΤΗΣ να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για την οποία δεν ευθύνεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημα για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί.

Ακύρωση της παραγγελίας

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή μέσω email, εντός 12 ωρών από την ώρα αποστολής της. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ  διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ  μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (βάση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ βλ. παραπάνω) όπως ορίζεται άνωθεν. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ.               Σε κάποιες περιπτώσεις παραγγελιών, ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημία, σεισμός, εμπόλεμη κατάσταση κ.λπ.) δεν είναι δυνατό η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να παραδώσει τα προϊόντα στους ΠΕΛΑΤΕΣ εντός του προκαθορισμένου χρόνου όπως ορίζεται άνωθεν, θα τους ενημερώσει μέσω email ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ εάν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, υπό αυτές τις συνθήκες. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εξ’ αιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας.

0
  0
  Καλάθι Αγορών
  Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα